Deklarace provozovatelů hazardu v Teplicích

DEKLARACE KE KODEXU CHOVÁNÍ

provozovatelů sázkových her provozovaných prostřednictvím technických zařízení povolených podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen „TZ“) a uživatelů prostor, v nichž se tyto sázkové hry realizují (kasino, herna a jiná provozovna)
NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE.

Se zřetelem na zájem statutárního města Teplice na dodržování veřejného pořádku na jeho území, na omezení podmínek pro vzestup případů patologického hráčství a na to navazující kriminality a jako výraz společenské odpovědnosti vůči veřejnosti se signatáři ve lhůtě do 1. 3. 2012 společně a nerozdílně zavazují dobrovolně a na své náklady realizovat dále uvedená opatření:

  • odstranit z vnějšího pláště budov, kde jsou umístěna a provozována TZ, dynamické světelné reklamy upozorňující na provozované hry, které mohou nabádat k účasti na těchto hrách. Jde především o odstranění světelné reklamy s herními symboly, přemístění venkovních jackpotů a jackpotových displejů dovnitř provozovny tak, aby nesvítily ani přes výlohu do veřejných prostor ulice. Smyslem opatření je, aby světelná ani akustická reklama nemohla ovlivňovat mladistvé a neprovokovala veřejnost a kolemjdoucí. Zvenku na provozovně zůstane pouze její neblikající označení podle živnostenského zákona a její název;
  • odstranit z vnějších prostor heren a kasin všechny reklamy na podávání alkoholických nápojů ke hře zdarma, případně se slevou a nabídky dalších benefitů;
  • dbát o vnější vzhled provozoven a čistotu v jejich bezprostředním okolí;
  • v prostorách herny umístit funkční kamerový systém, který bude trvale snímat vchod do provozovny, včetně prostoru před vchodem, a vnitřní prostor herny. Data z obrazového záznamu budou uchovávána po dobu nejméně 30 dnů a provozovatelé se zavazují poskytnout tento záznam orgánu, který prokáže právní nárok;

Opatření proti rušení nočního klidu, eliminování vstupu podnapilých, drogově závislých a agresivních osob do prostorů herny:

  1. K zamezení možnosti hry mladších 18 let provozovatelé prohlašují, že takové osoby do heren vpouštěny nejsou a nikdy nebudou. Jakákoliv podezřelá osoba je a vždy bude legitimována a při zjištění nezletilosti vykázána z prostor herny. Na každé herně bude na dveřích dostatečně velký nápis zakazující vstup osob mladších 18 let.
  2. V každé herně bude učiněno opatření, že po 24,00 hodině budou návštěvníci vpouštěni individuálně po provedení vizuální kontroly obsluhou. Tuto kontrolu bude provádět buď k tomu vyčleněná obsluha herny, nebo stálá bezpečnostní služba (smluvní agentura) anebo herna musí být vybavena technickým zařízením umožňujícím obsluze zkontrolovat hosta před vpuštěním do jejich prostor (videotelefon a dálkové ovládání zámku či jiný účinný systém, který je schopen splnit podmínky pro eliminaci vstupu výše uvedených osob).
  3. Provozovatelé navrhují, aby se v intervalech nejméně dvakrát ročně sešli se zástupci samosprávy za účelem vyhodnocení účinnosti výše uvedených opatření. Dále souhlasí s tím, že k setkání dojde i v případě požadavku představitelů města z důvodu nutnosti operativně řešit případný vzniklý zásadní problém.

Seznam signatářů k 3. 1. 2012 [XLS]